රිය අනතුරු දර්ශන ඉදිරිපත් කරමින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක්